Voorwaarden

Artikel 1
Hotelbon Marketing BV brengt de Euro Hotelcheque en de Euro Hotelgids op de markt, welke één geheel vormen en niet kunnen worden gesplitst.
Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Hotelbon Marketing BV alsmede op elk gebruik van de Euro Hotelcheque en de Euro Hotelgids en op elke boeking door de gebruiker gedaan.

Artikel 3
a. De Euro Hotelcheque geeft aan twee personen het recht op een gratis tweepersoons hotelkamer, gedurende 3 aanééngesloten nachten in 1 hotel dat in de Euro Hotelgids is opgenomen. Voorwaarde voor gebruik van de Euro Hotelcheque is, dat een minimum bedrag (in de Euro Hotelgids vermeld en door het hotel vastgesteld) aan ONTBIJT en DINER (tenzij anders vermeld) ter plaatse wordt besteed. Dit is exclusief extra's als wijn, aperitieven, sigaretten, enz. De minimumbestedingen zijn per persoon en per dag vermeld.
b. Korting op een kamer in een hotel waarvan in de gids vermeld dat het hotel korting geeft tot het bedrag dat op de bevestiging van de boeking is vermeld.

Artikel 4
Boekingen dienen uitsluitend rechtstreeks bij het hotel te geschieden. Hotelbon Marketing BV draagt voor boekingen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

Artikel 5
1. De aanvraag voor een boeking dient rechtstreeks bij het hotel te geschieden.
2. Boekingen worden door het hotel alleen bevestigd indien en voor zover het hotel kamers beschikbaar heeft.

Artikel 6
De rekening van het hotel dient bij vertrek te worden voldaan. Als het hotel dit wenst, kan het hotel een vooruitbetaling of een aanbetaling bij boeking en/of aankomst verlangen.

Artikel 7
1. De inhoud van de Euro Hotelgids wordt door Hotelbon Marketing BV met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Hotelbon Marketing BV niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.
2. Hotelbon Marketing BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijking in de in de Euro Hotelgids vermelde gegevens en ook niet voor drukfouten. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van hotels en de voorwaarden waaronder hotels aanbieden zijn mogelijk.
3. Hotelbon Marketing BV garandeert op basis van de Euro Hotelcheque geen boekingen bij de in de gids vermelde hotels.
4. Hotelbon Marketing BV is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Euro Hotelcheque en/of de Euro Hotelgids.
5. De aansprakelijkheid van Hotelbon Marketing BV tegenover de gebruiker -uit welke hoofde ook- terzake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie is beperkt tot de prijs van het product die daadwerkelijk betaald is danwel indien dit bedrag hoger is het bedrag waarvoor daadwerkelijk dekking blijkt te bestaan onder enige verzekering en/of waarvoor verhaal op derden mogelijk mocht blijken te zijn.

Artikel 8
Een boeking dient door de gebruiker nagekomen te worden. Annulering van boekingen dient uiterlijk dertig dagen voor datum waartegen geboekt is schriftelijk te geschieden bij het hotel. Bij niet of niet-tijdige annulering kan het hotel het minimaal per dag te besteden bedrag als hierboven onder 3a dan wel de kamerprijs minus korting als onder 3b vermeld, in rekening brengen voor het aantal dagen dat daadwerkelijk is geboekt.

Artikel 9
De Euro Hotelcheque is geldig tot en met de datum die op de cheque staat vermeld.

Artikel 10
De Euro Hotelcheque is niet inwisselbaar tegen contanten en kan slechts eenmalig gebruikt worden.

Artikel 11
Hotelbon Marketing BV is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 12
Elke rechtsverhouding tussen Hotelbon Marketing BV en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede en voor zover mogelijk van enig ander relevant bestaand of toekomstig bestaand verdrag wordt uitgesloten.

Artikel 13
Op alle overeenkomsten van Hotelbon Marketing BV alsmede op elk gebruik van de Euro Hotelgids en Euro Hotelcheque en op elke boeking door de gebruiker gedaan, zijn verder van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotelbon Marketing BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder Nr. 6767.